خودت را بهتر بشناس

انســان همیشــه بــرای به دســت آوردن چیزهــای بیشتــر، تـلاش میکنـد خـود و افـکارش را گسـترش دهـد و بـه توسـعه سـطح دانـش خـود بپـردازد. ولـی برخـی افـراد فقـط بـه موفقیـت فکـر میکننـد. درحالـی کـه هیچگونـه تعریـف خاصـی از موفقیــت بــرای خــود ندارنــد و فقــط میخواهنــد بــه موفقیتــی برسـند کـه خـود هـم معیـار و انـدازه آن را نمی داننـد. ولـی در ایـن میـان افـرادی هـم هسـتند کـه به دنبـال توسـعه فـردی و آمـوزش بیشتـر بـرای پـرورش خـود و شخصیتشـان هسـتند و در حقیقـت ایـن همـان راه درسـت و برگزیـده و مورد نظـر اسـت. هرچــه بیشتــر خودتــان را آمــوزش و رشــد دهیــد، زندگــی و کســب و کارتان را بیشتر توســعه داده ایــد و ســریعتر بــه اهــداف خـود می رسـید.

خود را به صورت شفاف تصور کن

همیـن الآن کـه در حـال خوانـدن ایـن مطلب هسـتید، جایـگاه فعلـی خـود را تصـور کنیـد و بـه جایگاهـی کـه می خواهیـد برسـید و اهـداف خـود، فکـر کنیـد. در ذهـن خـود شـرایطی را تصـور کنیـد کـه شـادتر، داراتـر، موفقتـر و سـالمتر هســتید و بــه آنچــه می خواســته اید، رســیده اید. شـما بـرای اینکـه از جایـگاه امـروزی بـه جایـگاه ایـده آل خـود در آینــده برســید، بایــد مراقــب تک تــک تصمیمهــا، انتخابهــا و اقدامـات خـود باشـید و آنهـا را بـا دقـت انجـام دهیـد. چـون هـر تصمیــم و اقدامــی، تاثیــر مســتقیم روی آینــده شــما دارد. بــرای کسـب موفقیـت، بایـد شـروع کنیـد، تصـور و رویـا پـردازی به تنهایی فایـده ای ندارنـد. پـس شـروع کنیـد. چـون تـا زمانـی کـه اقـدام و عمـل در کار نباشـد، هیـچگاه بـه موفقیـت دسـت پیدا نخواهیـد کرد.

اولیــن گام بــرای موفقیــت ایــن اســت کــه خــود را بشناســید و بــه قــول معــروف بدانیــد، چند-چنــد هســتید؟ تــا بتوانیــد بــا مهــارت و قوی تــر و در نتیجــه شــادتر، موفق تــر، داراتــر و ســالمتر زندگــی کنیــد.

اولین قدم برای موفقیت

انســان موجــودی است کــه اســتعداد و قابلیتهــای بســیار زیــادی دارد؛ اســتعدادها و قابلیتهایــی از جنـس مـادی، معنـوی و فیزیکـی. حـال چـه میشـود کــه ایــن اســتعدادها چنــدان کــه بایــد بــروز پیــدا نمی کننــد و نه فقط در انسانهای عادی بلکه حتـی در مـورد سـتارگان بـزرگ نیز استعدادشـان را شکوفا نمیکنـد. جــواب را بایــد در خودشناســی جســت. خودشناســی یعنــی شــناخت اســتعدادها، گرایشهــا و امکانــات موجــود و نهفتــه در ذات هــر شــخص و حتــی امکانــات و فرصتهایــی کــه میتوانــد آنهـا را پـرورش دهـد و بـا آمـوزش مناسـب تقویـت کنـد. انســان مانند یک المــاس نتراشــیده است. المــاس، زمانــی بــا ارزش و گران قیمــت است، کــه به خوبــی و بــر اســاس اصــول و معیارهــا تراشــیده شــود و زوایــای خوبــی در آن به وجود آیــد. شــکل دِهی المــاسِ شــخصیتی انســان، راهــی مناســب بــرای شــناخت و پــرورش اســتعدادهای اوست. در ایــن مســیر، در وهلـه اول بایـد شـخصیت درونـی و توانمندی ها و اسـتعدادهای پنهان مــان را شناســایی کنیــم و بعــد بــا توجــه بــه ابزارهــای مختلـف همچـون آمـوزش، بـه پـرورش ایـن اسـتعدادها بپردازیـم. در مرحلــه بعــد و بــرای افزایــش ســطح شــخصیتی بایــد بــه مســائل ظاهــری و بیرونــی پرداخــت.

یکـی از راههـای پـرورش اسـتعداد، خوانـدن کتاب اسـت. شـما بـا خوانـدن کتابهـای مفیـد، سـطح دانـش خـود را افزایـش می دهیــد؛ به خصــوص اگــر کتابــی را انتخــاب کنیــد کــه بــه شــما کمـک کنـد تـا سـریعتر بـه اهدافتـان برسـید. توجـه کنیـد اگـر میخواهیــد موفقتــر هــم باشــید، هــر کتابــی را کــه بــرای شــما مفیـد و خـوب بـود، چندین بـار بخوانیـد. بـا هربـار تکـرار و خوانـدن همـان کتـاب، شـما نـکات ریـز جدیدتـری را در آن کتـاب می یابیـد و عـلاوه بـر آن، نـکات مهـم و جـذاب قبـل هـم بـرای شـما مجـددا تکـرار میشـوند و بـه قـول معـروف ملکـه ذهـن شـما خواهند شـد. شناســایی اســتعدادها، ویژگیهــا و شــخصیت درونــی شــامل خشـم، شـادی، انگیـزه، اسـتعداد فیزیکـی و… اسـت. ولی پرسـش اصلــی بعــد از خوانــدن ایــن جمـلات و پی بــردن بــه اهمیــت خودشناســی، میتوانــد ایــن باشــد کــه راه خودشناســی واقعــی چیســت و چــه ویژگیهایــی دارد؟

استعدادها را جذب کنید، نگه دارید و توسعه دهید

راههای خودشناسی

دریافــت اطلاعــات از طریــق بازخــورد مسـتقیمی کـه از افـراد و نزدیـکان میگیریـم و بـه آن بازخـورد سیصد و شــصت درجــه می گوییــم. از ایــن جهــت نــام آن را سیصد و شــصت درجه گذاشــته ایم، چــون مــا همــه اطــراف را نمی بینیـم و از نحـوه برخوردمـان بـا دیگـران و شـرایط کامـلا آگاه نیسـتیم؛ پـس بایـد در ایـن زمینـه هـم از دیگـران کمـک بگیریـم و در ضمـن، نتایجـی را کـه از برخوردهـا و تعامـات خـود به دســت آورده ایــم، بررســی کنیــم. امــروزه ســازمانها، شــرکتها و افــراد موفــق به خوبــی می داننـد کـه برای دسـتیابی بـه موفقیـت در کسـب وکار و زندگی، به خصــوص در اقتصــاد پیچیــده جهانــی و بــرای مانــدگاری در ایـن محیـط متلاطـم، بـه داشـتن بهتریـن اسـتعدادها و مدیرانـی شایسـته تر و اثـر بخش تـر از مدیـران گذشـته نیـاز مبـرم دارنـد. اســتعدادیابی بــه مــا اطمینــان میدهــد کــه افــراد شایســته بــا مهارتهــای مناســب را در جایــگاه مناســب قــرار دهیــم تــا بــه اهــداف والای خــود دســت پیــدا کنیــم. جــذب اســتعداد، اولیــن مرحلــه در ایــن راه طولانــی و پرپیچ و خــم اســت و بــرای اجــرای آن، بایــد شــناخت کامــل از قابلیتهــا و اســتعدادهای خــود داشــته باشــید.

اگر خود را بشناسید و اطرافیان را بشناسید، از نتیجه صدها اقدام، ترس به دل راه نمی دهید اگر خود را بشناسید و اطرافیان را نشناسید، به ازای هر موفقیت، طعم یک شکست را هم خواهید چشید اگر نه خود را بشناسید و نه اطرافیان را، در هر کاری، ناموفق هستید و شکست خواهید خورد. <کتاب هنر رزم>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *