کسب و کار

این یک توصیف دسته است …

ضرورت وجود مشکلات

ضرورت وجود مشکلات

با مشکلات یعنی زندگی جاری است.

چرا عمل نمی کنیم؟

چرا عمل نمی کنیم؟

اطلاعات زیاد بدون فیلتر = عدم اقدام