معنوی

مطالب مفید و کاربردی برای روح و جسم

کلمات ناتوانند

حرف از نقره است سکوت از طلا

بخشندگی خدا

این همه بخشندگی و بزرگی

آرامش دل

با یاد خدا دلها آرام می گیرد.